? برد كنترلر تاچ اسکرین
محصولات تاچ اسكرين برد كنترلر تاچ اسکرین

برد كنترلر تاچ اسکرین

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی افPM63000A : برد كنترلر USB براي صفحات تاچ اسكرين 4 و 5 و 8  سيمPM9026BH : برد كنترلر RS232 براي صفحات تاچ اسكرين 4 و 8  سيمPM9036CH : برد كنترلر RS232 براي صفحات تاچ اسكرين 4 و 5 و 8  سيمPM6500A : برد کنترلر USB/RS232 براي صفحات تاچ اسكرين 4 و 5 و 8  سيم