امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

صفحات لمسي با انعكاس پايين :

Part No Size Thickness Overall -mm Tail Connector Outside Area L*W -mm   Active Area -mm  
70032 8.48 1.65 FPC / ZIF 188.90 * 141.70   172.00 * 129.50  
70035 10.4 1.65 FPC / ZIF 225.30 * 174.00   212.00 * 159.20  
79546 14.97 3.5 FPC / BERG 333.60 * 257.50   304.10 * 228.10  
70039 12.18w 1.65 FPC / ZIF 275.60 * 177.80   262.12 * 164.20  
70026 12.14 1.65 FPC / ZIF 259.40 * 198.80   246.50 * 185.30  
70031 12.1 2.35 FPC / BERG 268.00 * 204.00   246.00 * 185.00  
79507 8.48 1.65 FPC / ZIF 188.90 * 141.70   172.00 * 129.50  
79545 7w 1.7 FPC / ZIF 165.00 * 104.00   152.40 * 91.44  
70047 7w 1.65 FPC / ZIF 165.00 * 104.00   152.40 * 9144  
70060 7w 1.65 FPC / ZIF 164.50 * 102.00   153.60 * 90.00  
70137 5.72 1.7 FPC / ZIF 132.50 * 104.70   116.17 * 87.37  

 

 
بازگشت به خانه