امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
FPC :
 
Part No Size-Inch Thickness Overall -mm Tail Connector Outside Area L*W -mm Active Area -mm
P3012-02A 7w 1.7 / Clear FPC / ZIF 172.60 *113.44 159.60 *97.44
P3007-A2A 8.4 1.5 / Clear FPC / ZIF 192.90 *153.30 178.40 *135.80
P3007-02A 8.4 1.7 / Clear FPC / ZIF 192.90 *153.30 178.40 *135.80
P3008-A2A 10.4 1.5 / Clear FPC / ZIF 228.20 * 180.10 211.03 *158.42
P3008-AGA 10.4 1.5 / Decor Glass FPC / ZIF 251.03 * 202.42 211.03 *158.42
P3008-0GA 10.4 2.4 / Decor Glass FPC / ZIF 251.03 * 202.42 211.03 *158.42
P3008-02A 10.4 1.7 / Clear FPC / ZIF 228.20 * 180.10 211.03 *158.42
P3009-A2A 12.1 1.5 / Clear FPC / ZIF 268.50 * 210.50 252.00 *190.50
P3009-AGA 12.1 2.2 / Decor Glass FPC / ZIF 295.00 * 239.50 246.00 *184.50
P3009-0GA 12.1 2.4 / Decor Glass FPC / ZIF 295.00 * 239.50 246.00 *184.50
P3009-02A 12.1 1.7 / Clear FPC / ZIF 268.50 * 210.50 252.00 *190.50
P3014-A20 12.1w 1.5 / Clear FPC / ZIF 283.12 * 189.20 267.12 * 169.20
P3014-020 12.1w 1.7 / Clear FPC / ZIF 283.12 * 189.20 267.12 * 169.20
P3013-A2A 15 2.2 / Clear FPC / ZIF 327.60 * 255.60 310.10 *234.10
P3013-AGA 15 2.2 / Decor Glass FPC / ZIF 357.10 * 289.10 304.10 *228.10
P3013-02A 15 2.4 / Clear FPC / ZIF 327.60 * 255.60 310.10 *234.10
P3016-A20 15.6 2.2 / Clear FPC / ZIF 367.23 * 223.54 350.23 * 199.54
P3016-0G0 15.6 2.4 / Decor Glass FPC / ZIF 395.23 * 258.54 344.23 * 193.54
P3016-020 15.6 2.4 / Clear FPC / ZIF 367.23 * 223.54 344.23 * 193.54
P3019-A20 18.5 2.2 / Clear FPC / ZIF 432.60 * 254.20 413.60 * 234.20
P3022-A20 21.5 2.2 / Clear FPC / ZIF 503.20 * 296.20 483.20 * 274.70
P3025-A20 24 2.2 / Clear FPC / ZIF 551.36 * 323.89 537.36 * 304.89
.
COF :
 
Part No Size-Inch Thickness Overall -mm Tail Connector Outside Area L*W -mm Active Area -mm
P3001-C20 3.5 1.5 / Clear COF 87.10 * 71.16 75.60 * 56.16
P3015-C20 4.3w 1.5 / Clear COF 110.60 * 72.90 99.10 * 57.90
P3015-CG0 4.3w 1.5 / Decor Glass COF 121.10 * 85.90 96.10 * 54.90
P3015-C2A 4.3w 1.5 / Clear COF 121.10 * 85.90 96.10 * 54.90
P3010-C20 5.7 1.50 COF 136.16 * 110.12 122.16 * 93.12
P3011-C20 6.5 1.5 / Clear COF 153.08 * 122.96 139.08 * 105.96
P3012-C2A 7w 1.50 COF 172.60 * 113.44 159.60 * 97.44
P3012-CGA 7w 1.5 / Decor Glass COF 186.60 * 131.00 153.60 * 91.44
P3021-CGA 10.1 1.5 / Clear COF 232.96 * 155.60 222.96 *141.60
P3024-C20 10.4 1.5 / Clear COF 227.12 * 178.66 216.03 * 163.42

 

 بازگشت به خانه