امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
 PM63000A برد كنترلر USB براي صفحات تاچ اسكرين 4 و 5 و 8  سيم
 
PM9026BH برد كنترلر RS232 براي صفحات تاچ اسكرين 4 و 8  سيم
 
PM9036CH برد كنترلر RS232 براي صفحات تاچ اسكرين 4 و 5 و 8  سيم
 
PM6500A برد کنترلر USB/RS232 براي صفحات تاچ اسكرين 4 و 5 و 8  سيم