امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  

 

ICF-XGB-M

8 الی 64 گیگابایت از نوع MLC

 

 ICF-XG

128مگابایت الی 64 گیگابایت از نوع SLCبازگشت به خانه