کامپیوتر Embedded

Project Description

درمحیطهای صنعتی که نیاز به کامپیوترهای کوچک و بدون فن دارند به سراغ کامپیوارهای embedded میروند.

ما آمادگی ارائه انواع مختلف این کامپیوترها در سایزه و امکانات مختلف را دارا هستیم.

Read 437 times