Print this page

کامپیوتر Embedded

Project Description

Rate this item
(0 votes)

درمحیطهای صنعتی که نیاز به کامپیوترهای کوچک و بدون فن دارند به سراغ کامپیوارهای embedded میروند.

ما آمادگی ارائه انواع مختلف این کامپیوترها در سایزه و امکانات مختلف را دارا هستیم.

Read 500 times